เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมความร่วมมือวิจัยเทคโนโลยียาง มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้เข้มแข็ง

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (ส.อ.ท.) จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 มุ่งหวังให้เป็นเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราในประเทศ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแสะวัสดุแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี อีกทั้ง “ยาง” ยังเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ด้านภาครัฐจึงมีนโยบาย ให้นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาปรับใช้เพื่อแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในปรเทศและส่งออก อีกทั้งยังช่วยให้ใช้ยางพาราได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยด้านเทคโนโลยียางไดิอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง เป็นที่มาของการจัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง เพื่อให้บุคลากรสำคัญที่อยู่ในอุตสหกรรมยางทุกภาคส่วน ทั้ง เกษตรกร นักธุรกิจ นิสิตนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มาร่วมพบปะ ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมยางพาราในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดในการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียางในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองจากผู้ทรวงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยียาง อาทิ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย, ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกูล, ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ และ ดร.นุชนาฏ ณ ระนอง / รับฟังมุมมองของงานวิจัยเทคโนโลยียางจากผู้ประกอบการยาง โดย คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง / รวมถึงได้รับฟังการนำเสนอ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัยด้านยางพาราที่พัฒนาโดยคนไทย

admin

admin wrote 194 posts

Post navigation